sininen

Registerbeskrivning

1. Registeransvarig

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI rf

Gjuterivägen 10

00380 Helsingfors

tfn . (09) 3481 2020

2. Kontaktperson

Chefsjurist Petteri Lindblom

3. Registrets namn

ILMO

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter

Det finns en anmälnings- och rapporteringskanal (ILMO) på FCEI:s webbplats, där man kan antingen anonymt eller med eget namn anmäla misstänkta doping- tävlingsmanipulations- eller läktarsäkerhetsförseelser. Dessa angivelser registreras för eventuella utredningar. Detsamma gäller anmälarens uppgifter om hen har angett dessa.

5. Registrets informationsinnehåll

6. Regelmässiga informationskällor

7. Regelmässig överlåtelse av information

Informationen överlåts inte regelmässigt.

8. Överflyttning av information utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Informationen överlåts inte utanför EU eller EES.

9. Principer för registerskydd

Manuellt material som gäller registret förvaras i skyddade utrymmen.

Elektroniska informationen i registret förvaras i utrymmen som övervakas dygnet runt. Tillgången till informationen är skyddad med kryptering, användarnamn och lösenord som underhålls med goda datasäkerhetsprinciper.