sininen

Dopingförseelse

Med detta formulär kan du ge information om en kommande eller tidigare dopingförseelse eller en misstänkt förseelse. Misstankarna kan gälla en idrottare eller annan aktör i Finland eller utomlands. Dopingförseelser som har definierats i antidopingregelverket har uppräknats nedan. All information som skickas in behandlas konfidentiellt och analyseras för eventuella tilläggsåtgärder.

Om du väljer att lämna informationen anonymt kan du registrera dig i den skyddade kommunikationstjänsten som vi sedan kan använda för att begära ytterligare information av dig. Då får du en personlig, skyddad kod med vilken vi kan begära ytterligare information av dig då vi utreder fallet. Se till att spara både adressen och koden så du har tillgång till dem.

Enligt antidopingbestämmelserna är dopingförseelser:
  • förekomst av en förbjuden substans eller dess metaboliter eller spårsubstanser i idrottarens prov
  • användning eller försök till användning av en förbjuden substans eller metod
  • undvikande av dopingkontroll, vägran att delta i kontroll eller ge prov, försummelse av reglerna om vistelserapportering
  • manipulation eller försök till manipulation av dopingövervakning
  • spridning eller försök till spridning av en förbjuden substans eller metod
  • överlåtelse eller försök till överlåtelse av en förbjuden substans eller metod till en idrottare
  • medskyldighet, det vill säga medhjälp, uppmuntran, bistånd, uppmaning, mygel eller döljande i anknytning till en annan persons dopingförseelse eller försök till dopingförseelse
  • förbjudet samarbete

Svara på följande frågor. Det är möjligt att endast svara på de frågor som du vill besvara.

Jag vill ge information: